1583📞 دفتر تهران : 02144405058

تجهیز ناوگان حمل و نقل کرمان خودرو به کشنده های بنز آکسور 1842 رخش خودرو

16 شهریور 1401
16 شهریور 1401
پس از بازدید مدیران کرمان خودرو در مرداد 1401 از کارخانه رخش خودرو و مذاکرات انجام شده با مدیران رخش خودرو، ناوگان حمل و نقل کرمان خودرو به کشنده های بنز آکسور رخش خودرو تجهیز گردید و خودروها طی چند مرحله تحویل گردید.

آخرین مقالات