نام
نام خانوادگی
نام محصول
شماره شاسی
شماره پلاک
نام مالک
تاریخ مراجعه
تاریخ تحویل
تلفن تماس
آدرس
نوع شکایت
شرح شکایت