جنسیت
سن
میزان تحصیلات
شهر محل سکونت
نام و نام خانوادگی مشتری
تلفن تماس
   
   
تا چه حد از خصوصیت مطرح شده رضایت دارید؟ خصوصیت  
آیا شما از سیستم نوبت دهی نمایندگی استفاده نموده اید؟ 1
میزان رضایت شما از نحوه نوبت دهی چقدر است؟ 2
تا چه میزان از مدت زمانی که برای پذیرش خودروی خود صرف نموده اید رضایت دارید؟ 3
میزان رضایتمندی از ثبت ایرادات مطرح شده در زمان پذیرش توسط پذیرشگر چقدر است؟ 4
از مدت زمان تعمیر و تحویل خودرو تا چه میزان رضایت دارید؟ 5
  خودرو را تا چه زمانی به شما تحویل داده اند؟ 6
آیا تمام عیوب را برطرف کرده اید؟ 7
از نحوه ارایه سرویس های ادواری این نمایندگی چقدر رضایت دارید؟ 8
میزان رضایت شما از کیفیت تعمبرات ارایه شده از سوی نمایندگی چقدر است؟ 9
  برای تعمیر خودرویتان قطعه ای نیاز بود؟ 10
از تأمین به موقع قطعات مورد نیاز در تعمیر خودروی خود تا چه میزان رضایت دارید؟ 11
آیا صورتحساب تعمیراتی (فاکتور) به شما ارائه گردید؟ 12
آیا در این مراجعه هزینه ای بابت خدمات ارایه شده پرداخت نموده اید؟ 13
  هزینه پرداختی بابت کدام مورد بود؟ 14
از هزینه پرداختی (قطعه و اجرت) برای خدمات انجام شده چقدر رضایت دارید؟ 15
از توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو در خصوص کارهای انجام شده و قطعات تعویضی چقدر رضایت دارید؟ 16
از رفتار و برخورد پرسنل تعمیرگاه چقدر رضایت دارید؟ 17
آیا در سه ماه گذشته به نمایندگی مراجعه نموده ایدكه نمایندگی از پذیرش خودروی شماجلوگیری کند؟ 18
سهولت دسترسی به نمایندگی های این شرکت چقدر رضایت دارید؟ 19
به طورر کلی تا چه میران از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟ 20