...

اطلاعات تماس

آدرس: کارخانه: آذربایجان شرقی – جاده تبریز صوفیان – شهرک سرمایه گذاری خارجی – خیابان آسیا3
تماس: تلفن: 041323466120-7 فاکس: 04132466126
آدرس ایمیل روابط عمومی info@Rakhshkhodro.com فروش: Sale@Rakhshkhodro.com

ارتباط با ما